OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca do 2 lipca 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie w dniu 14 czerwca 2018 r., o godz. 1000 .

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmian Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

32969648_1703203783120301_4701336060502736896_n[1]32839184_1703204156453597_698806147020226560_n[1]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*