W dniach od 16 października 2017r. do 17 listopada 2017r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9, wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Nr 27/4/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Zwięczyca – w części A
Projekt zmian można zobaczyć od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.00 do 15.00 ( III pietro pok nr 19)
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmianami Studium odbędzie się w sali konferencyjnej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie w dniu 7 listopada 2017 roku o godzinie 10.00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów zmian Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*