Zadania Rady Osiedla obejmują w szczególności:

  • Organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla,
  • Wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej,
  • Współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,
  • Występowanie do organów Miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Osiedla,
  • Przedstawianie opinii odnośnie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,
  • Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami Osiedla,
  • Przekazywanie przez Przewodniczącego Rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców,
  • Dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla.